Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 (Chi tiết)
Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2014 (Chi tiết)
Tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (Chi tiết)

  • Báo cáo của Tổng Giám đốc 
  • Báo cáo của Ban kiểm soát
  • Phụ lục báo cáo của BKS
  • Báo của Kiểm toán độc lập
  • Các Tờ trình 
  • Thông báo về việc ứng cử đề cử thành viên HĐQT và BKS
  • Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ
  • Mẫu phiếu đề cử thành viên HĐQT, BKS
  • Mẫu phiếu ứng cử thành viên HĐQT, BKS
  • Mẫu SYLL đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không

SUNIMEX MATERIAL@2018

Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không