1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Chi tiết)

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Chi tiết)

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
  1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
  2. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2019 và Định hương kế hoạch phát triển năm 2020
  3. Báo cáo Ban Kiểm soát
  4. Các tờ trình 
  5. Báo cáo tài chính năm 2019
  6. Mẫu phiếu Phiếu Biểu quyết

Page 1 of 3

Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không

SUNIMEX MATERIAL@2018

Casino online lớn nhất thế giới-casino trực tuyến có bịp không